Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van LUUM Notarissen B.V. te Huissen (versie 2024.1).

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

LUUM: LUUM Notarissen B.V., statutair gevestigd te Huissen, gemeente Lingewaard, KvK-nummer 69411468.

         Opdrachtgever: degene(n) die een opdrachtbevestiging heeft (hebben) ondertekend of op andere wijze een opdracht aan LUUM heeft (hebben) gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is (zijn) gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd.

         Cliënt: degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

         KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door LUUM, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 404 Boek 7 Burgerlijk Wetboek, dat hiervoor een regeling geeft en de werking van artikel 407 lid 2 Boek 7 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten van de opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden van LUUM.
 3. De in deze algemene voorwaarden geformuleerde aansprakelijkheidbeperking geldt ook indien de opdracht niet tijdig uitgevoerd wordt of zich bij de uitvoering van de opdracht een nalaten voordoet.
 4. Opdrachten worden door LUUM uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever; derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is LUUM bevoegd van cliënt een bevestiging van de opdracht te vragen. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan LUUM te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens LUUM onverwijld daarvan in kennis te stellen. LUUM is bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien LUUM, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 2 – Kosten

 1. De door LUUM in rekening gebrachte  kosten voor de werkzaamheden (honorarium) worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, betreffende het verrichten van de opdracht, ingediende nota(’s). Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door LUUM in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde (extra) kosten zoals reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten. Eventuele tijdens de duur van de opdracht doorgevoerde verhogingen van deze extra kosten worden doorberekend.
 3. LUUM behoudt zich het recht voor (een) voorschotnota(’s) of (een) tussentijdse nota(‘s) in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschot- of tussentijdse nota(‘s) is (zijn) betaald.
 4. Ingeval van annulering van een opdracht, is opdrachtgever verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief) en de door derden aan LUUM in rekening gebrachte kosten als hiervoor bedoeld, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 5. Als een geplande afspraak door opdrachtgever wordt uitgesteld, worden de extra werkzaamheden die daarvan het gevolg zijn, aan opdrachtgever in rekening  gebracht (uren x tarief).
 6. Uitsluitend aan een schriftelijke offerte (e-mail daaronder begrepen), kunnen, na acceptatie door opdrachtgever, rechten worden ontleend.

         Indien meer werkzaamheden worden verlangd, dan blijkens de opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en LUUM is overeengekomen, of indien meer werkzaamheden noodzakelijk zijn, als gevolg van bijzondere omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever, worden deze extra werkzaamheden naar rato van de bestede tijd  (uren x tarief) aan opdrachtgever in rekening gebracht; voor zover nodig wordt aan de op de extra werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van LUUM, betreffende tussentijds overleg tussen opdrachtgever en LUUM, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden door LUUM op basis van incidentele opdracht van opdrachtgever tegen uren x tarief zijn verricht.

 1. Indien opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(‘s).
 2. Op verzoek van opdrachtgever kan een specificatie van de nota worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot een summiere omschrijving van de soort werkzaamheden, het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren en de data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 3 – Tijdige betaling nota(‘s)

 1. Het verschuldigde saldo van een nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de bankrekening van LUUM (derdengelden) op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van de vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van LUUM (derdengelden), tenzij op de nota staat vermeld, dat deze vóór het ondertekenen van de akte moet zijn voldaan, in welk geval de verschuldigde gelden daadwerkelijk vóór het ondertekenen van de akte op de bankrekening van LUUM (derdengelden) zichtbaar moeten zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bank van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.
 2. Indien een passeerafspraak moet worden uitgesteld of verlengd in verband met het feit dat de verschuldigde gelden niet tijdig zichtbaar op de derdengeldrekening zijn bijgeschreven, worden de extra werkzaamheden die daarvan het gevolg zijn, aan opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van de bestede tijd (uren x tarief).
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is opdrachtgever de wettelijke rente en indien van toepassing de handelsrente, verschuldigd vanaf het tijdstip dat het niet tijdig betaalde bedrag op de bankrekening van LUUM had moeten zijn bijgeschreven tot de dag van de daadwerkelijke bijschrijving. Alles onverminderd de verdere rechten die LUUM ter zake kan uitoefenen. De uitvoering van een opdracht mag worden opgeschort zolang de nota(‘s) niet is (zijn)  voldaan.
 4. a. Als opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) maakt LUUM aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten,  voor zover het openstaande bedrag- na intreden van het verzuim- niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen wordt voldaan.
 5. Als opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt LUUM aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 20% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaalde nota.

Artikel 4 – Uitbetaling van gelden

 1. Een vordering op de notaris c.q. LUUM mag niet worden gecedeerd of verpand, zonder voorafgaande toestemming van LUUM.
 2. Uitbetalingen kunnen alleen plaatsvinden aan degene die als partij optreedt bij de notariële akte en op grond van die akte aanspraak kan maken op die uitbetaling; betaling aan derden kan alleen geschieden als dit op grond van de voor de notaris geldende beroeps- en gedragsregels geoorloofd is.

Artikel 5 – Archivering

 1. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal LUUM het dossier minimaal 10 jaar digitaal bewaren. Daarna staat het LUUM vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.
 2. De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Wet op het notarisambt voorschrijft.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid, toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing de door de KNB geformuleerde algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank te Den Haag, waarin ondermeer staat vermeld:
 2. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken. 
 3. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. 
 4. De hiervoor onder b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid b hiervoor geldt ook indien de notaris  ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden b, c en d hiervoor is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. 
 7. LUUM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet in overleg met opdrachtgever ingeschakelde derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mogen namens opdrachtgever worden aanvaard.
 8. Opdrachtgever vrijwaart LUUM tegen alle aanspraken van derden, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
 9. Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers als bedoeld in lid 1 sub e is Nederlands recht van toepassing.
 10. Op de dienstverlening door LUUM is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing (www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl).